Hostel sv. JURAJ


SlovakiaVÝZVA K RASTU 2008

Grantový program na podporu rozvoja a šírenia skautingu z NADÁCIE BADEN-POWELLA

Aj v roku 2008 sa môžete uchádzať o finančnú podporu pre vaše rozvojové aktivity. Je vyhlásené jedno priebežné grantové kolo s uzávierkou 6. 10. 2008. V prípade, že prostriedky v celkovej výške 200.000 Sk zostanú nevyčerpané, je možné získať podporu aj neskôr. Žiadosti sa môžu týkať aj už zrealizovaných projektov v roku 2008 formou preplatenia nákladov.

Priority, podporované z grantového programu:

  • Založenie nového oddielu / zboru - rozvojový tím môže dostať grant na podporu nových dobrovoľníkov, nábor členov, založenie oddielu, rozbehnutie jeho činnosti a súvisiacu réžiu.
  • Oživenie existujúceho zboru - podpora je určená existujúcim zborom, ktoré chcú riešiť svoje problémy.
  • Podpora činnosti nových oddielov / zborov - nový oddiel / zbor môže získať podporu na bežnú činnosť a základné vybavenie (špecifikácia pri konzultácii projektu)

Termíny a uzávierky:
  • Je vyhlásené jedno priebežné grantové kolo
  • Projekty zaslané do 6. 10. 2008 budú spracované do 25. 10. 2008
  • Ostatné projekty posielajte priebežne, budú vyhodnotené do 2 týždňov od doručenia
  • Všetky projekty je nutné vyúčtovať najneskôr do 31. 6. 2009.

Výška podpory:
Maximálne 10.000 Sk.

Nepodporujeme:
Nákup počítačov, scanerov, kopíriek.

Kto sa môže uchádzať:
Zbor, oblasť, začínajúci oddiel

Čo má žiadosť obsahovať:
  • Žiadosť nemusí byť vyplnená na žiadnom formulári, stačí na 1-2 A4 zrozumiteľne popísať kto, ako, kde a kým sa bude projekt realizovať, pre koho ju určený a kto sú tam zodpovedné osoby. Žiadosť doručte iba elektronicky - e-mailom na [email protected]
  • Z projektu má byť zrejmé, z čoho predkladatelia vychádzajú a čo chcú svojím projektom dosiahnuť. Harmonogram a rozpočet majú odrážať postupnosť krokov, ktoré vás k želanému výsledku privedú. Popíšte aj očakávané merateľné výsledky.
  • Rozpočet, z ktorého bude zrejmé, na čo chcete grant použiť.

Konzultácie projektov a podrobnejšie informácie
V prípade potreby alebo nejasností obráťte sa na administrátora grantového kola – Martina Kolohnátha Macharika, najlepšie e-mailom na [email protected] alebo telefonujte na mobil 0905 360 307.

Kostol Sv. Kataríny, Banská Štiavnica Účinkujú: Jiří Stivín,...
Letný filmový seminár a festival nielen v klasických filmových...
Spoločnosť T - Mobile premení na 24 hodín Banskú Štiavnicu na mesto...
14.08.2007
Dne 1.8.1907 zatroubením na lesní roh začal historicky první skautský...
18.07.2007
Již skoro měsíc, nazýváme toto roční období létem. Nevím, co si...
02.07.2007
In history Banská Štiavnica was known...